Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE INTERNETOVÝ OBCHOD
www.varadys.sk, www.remeselnedestilaty.sk

 

Prevádzkovateľom internetovébo obchodu umiestneného na portáloch www.varadys.sk a www.remeselnedestilaty.sk je:

Obchodné meno: VARADISE, s.r.o.
so sídlom: Ruskov 498, 044 19 Ruskov
prevádzka: Ruskov 498, 044 19 Ruskov
IČO: 48 075 507
Zapísaná: v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37004/V
DIČ: 2120040714
IČ DPH: : SK2120040714
e-mail: varadys@varadys.sk


ORGÁN DOZORU A DOHĽADU:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
e-mail: info@soi.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto
Hlinkova 1/c, 040 01 Košice mesto
tel. č. +421557961812, 0915694010
e-mail: riaditel.KE@svps.sk


 

Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

Predávajúci – VARADISE, s r.o., so sídlom Ruskov 498, 044 19 Ruskov, IČO: 48 075 507,

Kupujúci je každá fyzická a právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu t. j. výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s využitím webového sídla Predávajúceho.

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmluva je kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na portáli www.varadys.sk, www.remeselnedestilaty.sk.

Objednávka je úkon Kupujúceho uskutočnený pri kúpe tovaru cez E-shop, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho kúpiť tovar v internetovom obchode.

 

 I. Podmienka 18 rokov

Návštevník, ktorý nedosiahol 18  rokov nie je oprávnený nakupovať produkty predávajúceho, ktorými sú alkoholické nápoje a musí stránku opustiť.

V prípade pochybností o veku kupujúceho, je kupujúci alkoholického nápoja povinný preukázať predávajúcemu alebo dopravcovi (kuriérovi), že dosiahol vek 18 rokov, inak je predávajúci alebo dopravca (kuriér) povinný odoprieť dodanie tovaru.

 

II. Predmet objednávky a postup jej vytvorenia

Predmetom objednávky môže byť len tovar uvedený na predmetnej internetovej stránke, kde sú zároveň uvedené hlavné vlastnosti tovaru a cena tovaru vrátane DPH pri každom jednotlivom tovare.

Kupujúci si objednáva tovar u Predávajúceho Objednávkou cez E- shop, a to za kúpnu cenu platnú v čase objednania tovaru.

Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka s vytvorením zákazníckeho konta.

Celková cena tovaru vrátane DPH a vrátane nákladov na dopravu je zobrazená pri vytváraní objednávky. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.

Doručením potvrdenia prijatia objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom súhlasom s týmito VOP vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu.

Ak Kupujúci objedná viac kusov tovaru, ako je aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop neumožní vytvoriť objednávku.

 

 

III. Termín expedície tovaru

Kupujúci si môže zvoliť spôsob dodania tovaru pri vytváraní objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar za podmienky, že objednaný tovar je na sklade, vždy najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa objednania tovaru, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou, a do 5 pracovných dní odo dňa úhrady ceny objednaného tovaru, ak je zvolená úhrada ceny prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platobnou kartou.

 

IV. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých platobných podmienok. Objednaný tovar adekvátne zabalený zaslať kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia.

 

V. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • v objednávke resp. v registrácii uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar.

 • bezprostredne pri dodaní tovaru skontrolovať tovar, jeho obal, počet balíkov, neporušenosť. V prípade ak Kupujúci zistí nedostatok (nar. tovar alebo obal tovaru je poškodený alebo nekompletný) je povinný oznámiť túto skutočnosť dopravcovi a spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu o poškodení tovaru môže Kupujúci odmietnuť prevziať tovar, ktorý je vadný, alebo môže tovar prevziať a následne si voči Predávajúcemu uplatniť reklamáciu tovaru. V prípade, ak Kupujúci zistí vadu tovaru po jeho prevzatí, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu.

 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti. Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

VI. Spôsob platby

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby za tovar pri vytváraní objednávky.

V prípade, ak kupujúci zvolí ako spôsob úhrady ceny prevod na bankový účet predávajúceho alebo platbu kartou, je povinný cenu tovaru uhradiť predávajúcemu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V zmysle ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (Zákon č.  102/2014 Z. z.) ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom keď:

 • Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

 • v prípade ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný

 •  ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus

 •  ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 1.  Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
  písomne na adrese sídla predávajúceho alebo

 2. e-mailom na adrese varadys@varadys.sk.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzky predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil povahu, vlastnosti a funkčnosť tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 •  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 •  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 •  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

VIII. Reklamácie uplatnené spotrebiteľom - Reklamačný poriadok

Spotrebiteľ ako kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri prevzatí alebo po čase od prevzatia, je spotrebiteľ povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak spotrebiteľ neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne.

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite alebo množstve, má nárok na bezplatnú opravu tovaru (za podmienky že oprava tovaru je možná), výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), resp. primeranú zľavu z ceny, a to za podmienok a v súlade s ust. § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru v prípade, ak právo na ich náhradu neoznámi predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

 

Reklamácie (ako aj prípadné sťažnosti alebo iné podnety kupujúceho – spotrebiteľa) môžu byť uplatnené:

 • e-mailom (varadys@varadys.sk)

 • poštou na adresu sídla prevádzkovateľa eshopu: VARADISE, s.r.o., Ruskov 498, 044 19 Ruskov

 •  Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu údaje podľa požiadavky predávajúceho, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

 •  Spotrebiteľ je zároveň povinný predložiť alebo doručiť predávajúcemu pri uplatnení reklamácie alebo bezodkladne po jej uplatnení reklamovaný tovar, v opačnom prípade nebude môcť predávajúci posúdiť oprávnenosť reklamácie a vyhodnotí ju ako neoprávnenú.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci – spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho – spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka predávajúceho.

Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné kupujúceho spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré spotrebiteľ vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby, alebo ak spotrebiteľ pri reklamácií, alebo bezodkladne po jej uplatnené, nepredložil predávajúcemu reklamovaný tovar, resp. nepreukázal existenciu vady iným dôveryhodným spôsobom.

 

IX. Záruka

Na každý predávaný tovar v prípade zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 

 X. Ceny

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. K cene objednaného tovaru bude pripočítaná cena dopravy tovaru kupujúcemu. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú uhradením dobierky alebo pripísaním na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

XI. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zingidrink.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

XII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť tieto podmienky.

V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

V prípade, ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, právny vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, najmä práva a povinnosti neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami, sa riadia predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Tieto podmienky sú platné a účinné od 10.11.2023